« Back to media

Succesvolle herfinanciering van EUR 430 miljoen – IEF Capital Rietveld

IEF Capital heeft haar één na grootste fonds, IEFC Rietveld, onlangs met vier bankenconsortia succesvol langjarig geherfinancierd.

De gefinancierde vastgoedportefeuille van IEFC Rietveld vertegenwoordigt een waarde van circa EUR 700 miljoen; onder te verdelen in een kantorenportefeuille van circa EUR 365 miljoen en een winkelportefeuille van circa EUR 335 miljoen. De leningen die eind 2014 zouden aflopen, zijn vroegtijdig verlengd tot 2020. Als onderdeel van deze herfinanciering is ook een (verdere) de-leveraging doorgevoerd.

IEF Capital is verheugd dat zij er in is geslaagd om tijdig de herfinanciering van haar fonds in één keer, vroegtijdig en tegen passende condities te realiseren. Door het splitsen van de portefeuille in vier sub-portefeuilles was het mogelijk om ‘tailor made’ financieringen te arrangeren. Financieringen die aansluiten op zowel de strategie en behoeften van de betreffende deelportefeuilles alsook op het profiel van de betreffende financier(s). Op deze wijze beschikt het fonds over de ruimte en mogelijkheden de gekozen strategie per deelportefeuille te kunnen voortzetten in de komende jaren. Deze strategie behelst onder meer de ruimte om substantiële investeringen in voornamelijk de kantorenportefeuille te kunnen blijven plegen om de bezettingsgraad (die thans rond de 90% ligt in het kantorendeel en rond de 97% in de winkelportefeuille) en de courantheid verder te verbeteren. Dankzij deze investeringsruimte én dankzij de actieve managementaanpak zijnl in de afgelopen periode al enkele grote verhuurtransacties gerealiseerd en verwacht IEF Capital in de nieuwe financieringsstructuur hieraan een succesvol vervolg te kunnen geven.

IEF Capital is als manager van het fonds de aandeelhouders, waaronder Bouwfonds Investment Management en IEF,  alsook de bankenconsortia erkentelijk voor hun constructieve bijdrage in het realiseren van deze herfinanciering. De financieringen zijn als volgt onder te verdelen:

1.    Een consortium bestaande uit ING (tevens agent van het consortium), NIBC en Propertize heeft een deelportefeuille (grotendeels kantoren) gefinancierd; financieringsbedrag betrof circa EUR 220 miljoen.

2.    Westimmo heeft een kantorenportefeuille gefinancierd; verstrekte lening bedraagt circa EUR 60 miljoen.

3.    ING (tevens agent van het consortiumen FGH hebben een lening van circa EUR 75 miljoen verstrekt met betrekking tot een langjarig verhuurde winkelportefeuille.

 

4.    ABN-AMRO heeft een eveneens langjarig verhuurde winkelportefeuille gefinancierd; ook voor deze portefeuille is een bedrag van circa EUR 75 miljoen als financiering verstrekt.

LoyensLoeff heeft IEF Capital als juridisch adviseur bijgestaan in het realiseren van dit traject.

Houthoff Buruma heeft de bankenconsortia genoemd onder 1 en 2 van juridisch advies voorzien; Clifford Chance heeft dat gedaan voor de bankenconsortia genoemd onder 3 en 4.

« Back to media